اگر برای یک کار خوب وقت زیادی صرف کرده اید. دیگر وقت انتخاب بهترین هاست.